Χημικά: σαφέστερη ταξινόμηση και σήμανση για καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών

5 Min Read
Transformation process of shale gas, chemical conditions and effects.
  • Όλες οι επικίνδυνες χημικές ουσίες πρέπει να ταξινομούνται επαρκώς και ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ
  • Οι ετικέτες των χημικών πρέπει να είναι πιο προσβάσιμες και κατανοητές, μεταξύ άλλων και για ουσίες που πωλούνται στο διαδίκτυο
  • Οι δοκιμές σε ζώα θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά το συντομότερο δυνατόν

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική θέση του σχετικά με νέους κανόνες για την ταξινόμηση, την σήμανση και τη συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, με 519 ψήφους υπέρ, 99 κατά και 8 αποχές, τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) με γνώμονα τη βελτίωση του εντοπισμού και της ταξινόμησης των επικίνδυνων χημικών, την βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τους κινδύνους, καθώς και την αντιμετώπιση των νομικών κενών και των υψηλών επιπέδων μη συμμόρφωσης.

- Advertisement -

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν τους νέους κανόνες μορφοποίησης των ετικετών σχετικά με τη σήμανση κινδύνων, μέσω των οποίων οι ετικέτες αναμένεται να γίνουν πιο ευανάγνωστες, με νέες απαιτήσεις όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς και το χρώμα. Τονίζουν δε πως όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούν προϊόντα στο διαδίκτυο, πρέπει να εφαρμόζουν τους νέους κανόνες. Η σαφής ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την επικινδυνότητα των διαφόρων οικιακών χημικών ουσιών, όπως τα προϊόντα καθαρισμού, θα τους επιτρέψει να πραγματοποιούν καλύτερα ενημερωμένες αγορές.

Το Κοινοβούλιο επιμένει ότι όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται στις δημόσιες αρχές σχετικά με την ταξινόμηση και τη σήμανση των προϊόντων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, αλλά και ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όσους έχουν τεκμηριωμένες ανησυχίες. Τέλος, υπογραμμίζει επίσης ότι οι δοκιμές σε ζώα θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά μεν, το συντομότερο δε.

Ταξινόμηση χημικών ουσιών

Χάρη στο έργο του Κοινοβουλίου, θεσπίστηκαν νέες κατηγορίες κινδύνου για χημικές ουσίες και κριτήρια για την ταξινόμηση ουσιών και μειγμάτων, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ στις 20 Απριλίου 2023. Το ΕΚ δηλώνει ότι, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026, η Επιτροπή πρέπει να ταξινομήσει τις ουσίες σύμφωνα με τις νέες τάξεις κινδύνου, εάν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο υποψήφιων ουσιών την 1η Ιανουαρίου 2025. Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης τη θέσπιση κριτηρίων επικινδυνότητας για την ανοσοτοξικότητα και τη νευροτοξικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2025.

Maria SPYRAKI in plenary session in Strasbourg.

Δηλώσεις

Μετά την ψηφοφορία, η εισηγήτρια Μαρία Σπυράκη (ΕΛΚ, Ελλάδα) δήλωσε: «Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα προς την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Είναι ζωτικής σημασίας να αυξηθεί το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχονται για όλα τα προϊόντα που περιέχουν χημικές ουσίες, αλλά και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις διαδικτυακές πωλήσεις. Είναι επίσης σημαντικό να στηρίξουμε τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας ώστε να προσαρμόσουν και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και να διατεθούν επαρκείς πόροι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Σχετικές πληροφορίες

Όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες εκτίθενται στην καθημερινή τους ζωή σε χημικές ουσίες, για τις οποίες η ΕΕ έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο, με περίπου 40 νομοθετικές πράξεις. Η αναθεώρηση αυτή αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ενίσχυση και την απλούστευση του νομικού πλαισίου για τις χημικές ουσίες, ώστε να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να εφαρμοστεί η στρατηγική για τις χημικές ουσίες που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει την πρότασή της για την αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

agriculture, tractor spraying pesticides on field farm

www.xronos-kozanis.gr

Μοιραστείτε την είδηση