12εκ. ευρώ για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη στη Δυτική Μακεδονία

2 Min Read

Την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση / ψύξη στη Δυτική Μακεδονία με το ποσό των 12εκ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Δικαιούχος και  φορέας που θα τρέξει την πρόσκληση για τους ωφελούμενους του προγράμματος θα είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης,  με τη δράση να εκτιμάται πως θα βγει στον αέρα μέσα στο 2024.

Όπως προαναφέραμε η δράση αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κατοικιών. 

- Advertisement -

​ Η δράση αφορά στην αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης από Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας (Α/Θ) ή Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ) και ως δυνητικοί ωφελούμενοι αυτής θεωρούνται οι οικιακοί καταναλωτές που η κατοικία τους διαθέτει σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών συμβατικών καυσίμων εν λειτουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών συμβατικών καυσίμων εν λειτουργία και δεν έχει ληφθεί καμία άλλη επιχορήγηση για αντικατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος από δημόσιο φορέα. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι δεν θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι με δίκτυο τηλεθέρμανσης ή να μην υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική σύνδεση.

Συμπληρωματικά στην αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης από Α/Θ ή ΓΑΘ, η δράση δύναται να επιδοτήσει και:

1. Την τοποθέτηση βοηθητικών συστημάτων προς την αντλία θερμότητας για την παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης (π.χ. δοχείο αποθήκευσης νερού, σωληνώσεις, κλπ).

2. Την τοποθέτηση θερμομόνωσης σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και την εκ νέου διαστασιολόγηση του συστήματος θέρμανσης, μόνο στην περίπτωση που η κατοικία δεν έχει θερμομονωτική προστασία ή έχει ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία κατά τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ). Στην περίπτωση αυτή επιλέξιμες είναι επιπλέον οι δαπάνες για προμήθεια και τοποθέτηση θερμομόνωσης.

3. Την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30/12/2029. Η λήξη των προτεινόμενων πράξεων (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Μοιραστείτε την είδηση