Δίκαιη Μετάβαση & Έξυπνη Εξειδίκευση … «σε τι είμαστε ή μπορούμε να γίνουμε πραγματικά καλοί επιχειρηματικά στη Δυτική Μακεδονία και πως αυτό τεκμηριώνεται επιστημονικά ;” του Κώστα Καραμάρκου – Συμβούλου Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης

3 Min Read

Η εξειδίκευση σε κάποιο ή κάποιους επιχειρηματικούς κλάδους στα χρόνια της μετάβασης είναι εκ των πραγμάτων ζητούμενο για τους εξής κυρίως λόγους:

δεν μπορεί να υπάρχει εστίαση & υποστήριξη σε όλους τους κλάδους και στους τρεις τομείς ανάπτυξης μιας οικονομίας,

υποστηρίζονται με διαφορετικό τρόπο όσοι κλάδοι αξιοποιούν τα όποια συγκριτικά πλεονεκτήματα και διακρίνονται από χαρακτηριστικά επιχειρηματικής μεγέθυνσης,

είναι απαραίτητη η στοχευμένη εκπαίδευση – επανακατάρτιση (reskilling) ανθρώπινου δυναμικού,

σημαντικό μέρος των διαθέσιμων διαρθρωτικών πόρων θα το θέτουν ως απαίτηση

 

Η τεκμηριωμένη καταγραφή για τους δυνητικούς επιχειρηματικούς κλάδους που μπορεί να υπάρχει εξειδίκευση στα χρόνια της μετάβασης διαχωρίζεται από «επιθυμίες, ασαφείς εκτιμήσεις ή προσδοκίες», καθώς όλα είναι μετρήσιμα και στηρίζονται στην επιστημονική προσέγγιση δεδομένων και τα επίσημα κείμενα είτε στρατηγικής, είτε διεκδικήσεων οφείλουν να βασίζονται σε τέτοια δεδομένα.

Παραδείγματα: δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι μια περιοχή έχει σημαντική δυνατότητα παραγωγής βιολογικών τυροκομικών, όταν τα στοιχεία  δείχνουν σημαντική μείωση ενεργών τυροκομείων, έλλειψη τυροκόμων και ζωικού πληθυσμού, ούτε μπορείς να θεωρείς πολύ σημαντικό ένα προϊόν, όταν η συμμετοχή των πωλήσεων του στο ΑΕΠ της περιφέρειας είναι κάτω του 0,05%. Δεν μπορείς να αγνοείς τις παγκόσμιες ή εθνικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες που καθορίζουν την εν δυνάμει τύχη των προϊόντων.

Υπάρχει σήμερα επιτακτική ανάγκη τόσο της επικαιροποίησης, όσο  και της τεκμηρίωσης της περιφερειακής στρατηγικής εξειδίκευσης επιχειρηματικότητας για τα χρόνια της μετάβασης, όπως και σύνδεσης της με τις δυνατότητες διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της.

 

Αυτή η στρατηγική οφείλει φυσικά να είναι δυναμική και προσαρμόσιμη, να καλύπτει οριζόντια όλα τα προγράμματα που θα προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης – χρηματοδότησης και κυρίως να τα συνδέει αποτελεσματικά.

Δυστυχώς τα διαθέσιμα στοιχεία για τη σημερινή κατάσταση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές επί μέρους κλάδων της περιφερειακής οικονομίας είναι ελάχιστα και αποσπασματικά, οι τάσεις οικονομικής μεγέθυνσης & ευρωστίας κάποιων  λίγων μεταποιητικών ΜμΕ είναι ενδεχομένως και παραπλανητικές και εκ των πραγμάτων ο πολυμέτωπος σχεδιασμός που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη (Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, νέο ΕΣΠΑ, νέο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Πράσινο Ταμείο κλπ) περιορίζεται κυρίως σε ελάχιστα διαθέσιμα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ.

Επομένως είναι απαραίτητο να υπάρξουν σύντομα εκείνες οι ενέργειες που θα επικαιροποιήσουν   τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης της Δυτικής Μακεδονίας, θα την εμπλουτίσουν με πρόσφατα ποιοτικά στοιχεία από τη φέρουσα ικανότητα επιχειρήσεων και φορέων και θα τη συνδέσουν επιθετικά με τις σχεδιαζόμενες στρατηγικές.

 

Είναι καιρός να συνδυαστούν κατάλληλα επιστημονικά εργαλεία με την διαθέσιμη επιχειρηματική γνώση και επιτέλους να υπάρξει μια μεθοδική και ποιοτική θεσμική υποστήριξη στο επενδυτικό περιβάλλον των χρόνων της μετάβασης που ήδη διανύουμε.

 

 

 

 

                                   

 

Μοιραστείτε την είδηση