Κέντρο Προσαρμογής, του Κώστα Καραμάρκου

1 Min Read

Μια Δίκαιη Μετάβαση απαιτεί και πρόδρομες δράσεις ειδικού χαρακτήρα:

- Advertisement -

Πρόταση 1:
Κέντρο Προσαρμογής

Η πρότασή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Κέντρου Προσαρμογής με τους ακόλουθους στόχους:
1. Η ανάπτυξη του Κέντρου Προσαρμογής θα βασίζεται στη διεθνή εμπειρία και θα παρέχει το πλαίσιο και τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσαρμογής δεξιοτήτων του πληθυσμού
2. Περαιτέρω κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με την προσαρμογή στις νέες συνθήκες με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας
3. Βελτίωση δεξιοτήτων προσαρμογής ανάλογα με τη γενιά αναφοράς (με βάση τις καινοτόμες δράσεις και την ανάπτυξη προγραμμάτων για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και ηλικιωμένους).
4. Εξομοίωση χρησιμοποίησης των δεξιοτήτων προσαρμογής για τις επιχειρήσεις
5. Συνεργασία για την εφαρμογή ενός προγράμματος Πρεσβευτών του Κέντρου με τη συμμετοχή ερευνητών, υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και επαγγελματιών

Μοιραστείτε την είδηση