Οι Άκτωρ Παραχωρήσεις & Μυτιληναίος οι υποψήφιοι μνηστήρες του κτιριακού ΣΔΙΤ στην Κοζάνη

5 Min Read

Περνάει στη δεύτερη φάση του ο διαγωνισμός που τρέχει ο Δήμος Κοζάνης για την υλοποίηση του πολύ-λειτουργικού συγκροτήματος στη ΖΕΠ Κοζάνης, με υποψήφιους για να πάρουν το έργο την εταιρεία Άκτωρ Παραχωρήσεις και τη Μυτιληναίος.

Tο Έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας της ΖΕΠ Κοζάνης και έργων που αφορούν αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 110,6 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 89,2 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 324 μήνες, δηλαδή 27 χρόνια.

Υπενθυμίζεται το αντικείμενο του έργου

Το έργο ΣΔΙΤ περιλαμβάνει την κατασκευή:

  • «Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης», στο Ο.Τ. 2 (Οικοδομικό Τετράγωνο) στη ΖΕΠ
  • Νέων σχολικών κτηρίων
  • Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό στο Ο.Τ. 878 της πόλης της Κοζάνης
  • 14ο Νηπιαγωγείο στο Ο.Τ. 203 της πόλης της Κοζάνης
  • 9ο Νηπιαγωγείο Ο.Τ. 709 της πόλης της Κοζάνης
  • Καλλιτεχνικό Σχολείο Ο.Τ. 38 του Νέου Κλείτου
  • Νέο ΕΠΑΛ με κατεύθυνση τα «πράσινα» και τα «ψηφιακά» επαγγέλματα. Ο.Τ 9Β & Ο.Τ. 42 της ΖΕΠ

Ακόμη, ενισχύονται οι αθλητικές υποδομές των σχολικών μονάδων, καθώς δημιουργούνται:

  • Κλειστό γυμναστήριο στο 6ο Γυμνάσιο Ο.Τ. 608 της πόλης της Κοζάνης
  • Κλειστό Γυμναστήριο 3ου Λυκείου/ 4ου & 8ου Γυμνασίου στο Ο.Τ. 778 της πόλης της Κοζάνης
  • Επίσης, δημιουργείται νέα κλειστή κολυμβητική δεξαμενή 25×30 στο Ο.Τ. 3 της ΖΕΠ.

Tο προτεινόμενο Έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, προμήθεια εξοπλισμού, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας της ΖΕΠ Κοζάνης και έργων που αφορούν αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Συνοπτικά ο ΙΦΣ αναλαμβάνει, να εκπονήσει τις μελέτες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή του Έργου, με βάση τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, και να μεριμνήσει για την έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τις εργασίες κατασκευής των κτιριακών υποδομών και ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, προκειμένου οι ως άνω υποδομές και χώροι να είναι πλήρως διαθέσιμοι προς εκμετάλλευση και χρήση για το σκοπό που προορίζονται. Να εκτελέσει το Τεχνικό Έργο πλήρως, εμπρόθεσμα και προσηκόντως, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και κατά τα υψηλότερα επαγγελματικά και ποιοτικά πρότυπα. Να χρηματοδοτήσει το Έργο με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια. Την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, την συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το Έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο. Την ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά τη φάση μελέτης και της κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Τη διασφάλιση της φύλαξης των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελέσει αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης κατά τη φάση λειτουργίας και σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, και να επιστρέψει το Έργο στο Δημόσιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύμπραξης στο τέλος της Συμβατικής Περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου του Έργου κατά τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού, υπό την έννοια της αύξησης ή μείωσης αυτού, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, το αντικείμενο του Έργου θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.ΙΙ της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Μοιραστείτε την είδηση