Εν όψει της σχετικής πρόσκλησης που έχει εκδοθεί για την Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση (Β.Α.Α.) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με όσα αυτή διαλαμβάνει ως προς τα προαπαιτούμενα και το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εκπονηθεί Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας . Το ως άνω Ε.Σ.Σ.Β.Α.Α. σκοπεί ως χρηματοδοτικό εργαλείο στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης που παρουσιάζει ένταση προβλημάτων ,υποβάθμιση και δυσκολία στην εφαρμογή αναπτυξιακής στρατηγικής. Ο ολοκληρωτικός χαρακτήρας του εν λόγω σχεδίου πρέπει να εξασφαλίζει συμπληρωματικότητα που διασφαλίζεται μέσα από την εταιρική σχέση και την τοπική διακυβέρνηση (διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους). Ήδη, την 14-06-2016 συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στα πλαίσια της οποίας ο Δήμος Εορδαίας εισηγήθηκε ως περιοχή παρέμβασης το ευρύτερο εμπορικό κέντρο της πόλης δίνοντας έμφαση στην επιχειρηματικότητα ,καινοτομία και περιβάλλον . Τα αποτελέσματα της συνεδρίασης αυτής είναι υπό επεξεργασία από την ομάδα διοίκησης έργου του Γραφείου Προγραμματισμού . Με την παρούσα πρόσκληση ο Δήμος Εορδαίας καλεί σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση όλους τους ενδιαφερόμενους (stakeholders) που να καταθέσουν τις προτάσεις τους .To χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης είναι μέχρι την Παρασκευή 08-07-2016.

 

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να κατατεθούν

  • Σε έντυπη μορφή στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου (25ης Μαρτίου 15- 1ος Όροφος , Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα) ή
  • ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : pro@ptolemaida.gr

Για οποιοδήποτε θέμα χρήζει διευκρίνισης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Εορδαίας – Τηλέφωνο : 2463350105 (25ης Μαρτίου 15-1ος Όροφος ,Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Κοινοποίηση...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page